KİMYA BİLİMİNE GİRİŞ NOTLARI       İNDİR

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ NOTLARI       İNDİR

KİMYA BİLİMİ TESTLERİ       İNDİR

YENİ SİMYADAN KİMYAYA  TESTİ     İNDİR

YENİ KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ  TESTİ    İNDİR

YENİ KİMYANIN UĞRAŞ ALANLARI TESTİ  İNDİR

YENİ KİMYA LABORATUVARI TESTİ  İNDİR

Öncesi-1600 Simya çağı Batıl düşünceleràFilozof taşı ile maddeleri altına dönüştürme çabası ve ölümsüzlük iksiri
1600 sonrası Tıp kimyası çağı Kimyasal maddeler eczacılıkta kullanılıp tedavi amaçlı bir yöntem geliştirilmiştir(iyotrokimya)
1600 sonrası Filojiston çağı Yanma süreci araştırılmıştır.Deney olmadığı için tam açıklanamamıştır.
1700-sonrası Nicel kimya çağı Deneysel bilime geçiş.
Simyacıların kullandıkları maddeler
 Göztaşı Antimon Gümüş Kireç Tuz ruhu Boya Çivit otu
Kıbrıs taşı Alizarin Bakır Altın Zaç yağı Seramik Deri
Malahit Barut Çinko Vitrol Civa Kil Nane
Kendir Cam Karbon Şap Kezzap Kükürt Limon
Çam Terebentin Silisyum Güherçile Esans Kurşun
Safran Isırgan otu Demir Tuz Mürekkep Kalay

 

Simyacıların kullandıkları yöntemler
Sabitleştirme Damıtma
Çözme Süblimleştirme
Yumuşatma Mayalandırma
Kavurma Akıcılaştırma
Katılaştırma Dinlendirme
Süzme

 

Simyanın kimya bilimine katkıları başlıkta incelenebilir.
1. Yeni kimyasal maddelerin (özellikle bazı karışımların) ilk defa elde edilmesi
2. Bugün laboratuvarda kullandığımız deney araç gereçlerinin ilk basit örneklerinin keşfedilip kullanılması
3. Günümüzde kimya deneylerinde kullanılan bazı yöntemlerin ve en temel işlemlerin (damıtma, kristallendirme v.s) kullanılması

 

Önemli Simyacılar Ve Çalışmaları
Isaac Newton :        à1669’da beyaz ışığın bileşimi üzerinde bir teori ortaya attı. Newton ışığın küçük cisimlerden meydana geldiğini sanıyordu. Etki ile tepkinin aynı (eşit) oldugunu ileri sürdü. Evrensel çekim yasasını keşfetti. Teleskobu icat etti.
Cabir Bin Hayyan àNitrik asit, Hidrojen klorür ve Sülfürik asit’in rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu Kral suyu’nu icat ettiği ve Sitrik asit, Asetik asit, Tartarik asid’i keşfetiği düşünülmektedir. İnbiğ’i geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya’nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kendisi o yüzyıldan atomun parçalayacağını görmüş büyük bir bilim adamıdır.Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.
Thales  :   àMÖ Yedinci yüzyılda yaşayan Thales , doğanın akıl ile anlaşılabileceğini savunmuş ve suyun dünyanın ana prensibi olduğunu iddia etmiştir. MÖ 610-545 yılları arasında yaşadığı düşünülen Anaximandros,apeiron diye adlandırdığı amorf bir prensibi ortaya atmıştır. Anaximenes ise her şeyin kökeninde hava olduğunu söylemiştir. Heraklit’e göre ise bu prensip ateştir
Empedokles :   àMÖ 485–425 yılları arasında yaşayan Empedokles için ise ateş, hava, su ve toprak maddeyi oluşturan dört elementtir ve aşk adı verilen çekim kuvveti ile Parmenides’in evrenine benzeyen evreni oluştururlar. Ancak Nefret adı verilen itim kuvveti ile itildiklerinde çözülmeler olur.
Aristo :  Sıcak, soğuk, kuru, ıslak
Ateş: Sıcak – Kuru
Hava: Sıcak – Islak
Su: Soğuk – Islak
Roger Bacon   àİngiliz bilim adamı ve filozoftur. … Optik ve barut üzerinde çalışmalar yaptı. Barutu kapalı bir hacimde tutarak ateşli silâhlar yapılabileceğini öne sürdü.
Biruni  :   àTrigonometriye sekant, cosecant ve cotangent fonksiyonlarını eklemiştir.Yerçekimi kanununun İngiliz bilimadamı Newton tarafından keşfedilmiştir. Ancak, bu olay için, ilk defa fikir ortaya atıp incelemelerde bulunan Biruni’dir.
İbn-i Haldun  :   Doktorların Piri Olan İbni Haldun’nın Eserleri Avrupa üniversitelerinde tam 600 yıl temel kitap olarak okutulmuştur. Civa ile tedavi, Dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, Fizikle ilgilenmiştir.
Gelileo Galilei àDüzgün ve sabit ivmeli hareketleri tanımlamış ve matematiksel formüllerini vermiştir. Galilei, Orion kümesini gözlemlemiş ve daha önce bulut olduğu varsayılan bu kümenin gerçekte yıldızlardan oluştuğunu bulmuştur. Yine Samanyolu’nun yıldızlardan oluştuğunu tespit etmiştir. Jüpiter’i gözlemlemiş ve Jüpiter’in çevresinde dolanan dört yıldız belirlemiştir
Robert Hooke :  à1665 yılında mikroskobu icat edip.İlk araştırmasında hücre adını verdiği ölü mantar hücresinin hucre duvarını görmüştür.
El-Razi :  àMaddenin atomlar ve boşluktan oluştuğu görüsüne dayanarak, uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirlerse, oluşturdukları maddenin de o kadar yoğun olacağını hava, su ve toprak örnekleriyle ortaya koymuştur.
İbni Sina :   àMetallerin dönüştürülmesi konusunda ilk kuşkuları ortaya atan şişi oldu. Razi, birçok deney yaptı ve maddelerin sınıflandırılmasını genişleterek, doğru yönde küçük bir adım attı.
Johann Rudolf Glauber :   àHidroklorik asidin üretimini pratikte keşfeden Glauber, 1625’de sodyum sülfatı keşfetmiştir. Madde daha sonraları “Glauber tuzu” olarak literatüre işlenmiştir. Nitrik asitin ilk üretimini de Glauber gerçekleştirmiştir. Bu yöntem, derişik sülfürik asit ile potasyum nitratın beraber ısıtılmasıyla elde edilmiştir.
Nicolas Flamel: àSimyacıların iki büyük düşü olan ölümsüzlüğü ve felsefe taşı’nı bulduğu iddia edilir.
Joseph Priestley :   à1774’te oksijen gazını elde etmeyi başarınca ,elde ettiği gazın filojistonsuz hava olduğunu öne sürdü.
Antoine-Laurent de Lavoisier :   àLavoisier, yanma olayında maddelerin oksijenle birleştiğini göstermiş,kuramsal açıklamaların deneylere ve dikkatli ölçümlerle test edilmesi gerektiğini vurgulamış ve hem elemetleri hem de bileşikleri adlandırmak için sistematik bir yaklaşım geliştirmiştir.
Albertus Magnus :   Kimya alanında da çalışmış, nitrik asidin madenler üzerindeki etkisi ve altının arıtılması gibi kimyevî konuları incelemiş
Edgar Cayce :   à1877’de Kentucky’de doğan, 1945’de Virginia Beach’de hayata gözlerini yuman Edgar Cayce hipnoz ile uyutularak trans halindeyken yaptığı ve kayda alınan “okumalar”la tanınmıştır. Transta iken yaptığı teşhislerde, kimi değişik vakaların tedavisi için gerekli ilaçların nerede bulunabileceğini tarif etmiş, ayrıca astroloji, reankarnasyon ve Atlantis ile ilgili kehanetlerde bulunmuştur.
Robert Boyle :    à25 Ocak 1627 tarihinde dünyaya gelmiş, 1691 30 Aralık günü hayata gözlerini yummuştur. İrlandalı doğa filozofu, kimyager, fizikçi, kâşif ve bir bilimadamıydı”. En çok matematik ve fen alanında yaptığı çalışmalarla hatırlanmaktadır. Araştırmalarının ve de kişisel düşüncelerinin açık bir şekilde simyacılıkla bağlantısı olsa da, genellikle, ilk modern kimyager olarak görülür ve simyanın çöküşe geçmesine neden olan kişi olarak tanınır. Çalışmalarının arasından en ünlüsü, The Sceptical Chymist (Kuşkucu Kimyager), kimya alanında bir dönüm noktası olarak görül
Thomas Norton :   àİngiliz şair ve simyacıdır. 300 mısradan oluşan Simya’nın Ordinali  isimli simya esinli şiir kitabı ile tanınır.
ELias Arista

 

àİlyas peygamber. Simyada ve Gülhaçlılarda sıkça takma isim
olarak seçilmiştir. Hijyen ve beslenme alanında öncüdür, temiz hava ve temiz suyun önemine, sağlıklı gıdalara ve kişisel temizliğe vurgu yapar.
Arnaldus de Villa Nova :     à ( 1235 Valencia1313), Katalonyalı bir aileden geldiği düşünülen simyacı, gök bilimci ve fizikçidir Bu bilim dallarının yanında kimya, tıp ve Arap felsefesi de okumuştur Bir süre Aragon’da yaşadıktan sonra Paris’e gitti ve orada yaşamaya başladı Savunduğu tezler nedeniyle kilisenin şiddetli baskısına maruz kaldıbunun diğer ve bulunduğu yerden kaçmak zorunda kaldı, Sicilya’ya sığındı 1313 yılında Papa V Clement’in durumunu duyması üzerine, Papa tarafından Avignon’a davet edildi Ancak gidiş yolunda hastalanarak yaşamını yitirdi.

 

Bilimsel Çalışma Basamakları
1- Problemin Belirlenmesi àÖncelikle problemin iyi anlaşılması gerekiyor. “Problemi anlamak, problemi yarı-yarıya çözmek demektir.”
2- Gözlem àNitel ve Nicel olmak üzere iki çeşit gözlem vardır.
Nitel Gözlem : Beş duyumuzu kullanarak yaptığımız gözlemlerdir.Örneğin “çaydanlıktaki su sıcaktır”.Buradaki gözlem nitel bir gözlemdir.Bunu, suya dokunarak veya sudan çıkan buharı gözlemleyerek karar veririz.
Nicel Gözlem : Ölçü aletleri kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Örneğin “çaydanlıktaki su 80ºC dir”.Buradaki gözlem nicel bir gözlemdir.Burada termometre aleti kullanılarak bir gözlem yapılmıştır.
3- Verilerin Toplanması àVeriler problem ile ilgili gerçekleri içerir. Gözlemler sonucu elde edilen veriler toplanıp, düzenlenir.
4- Hipotezin Kurulması àHipotez , probleme geçici bir çözümdür.Bu çözüm yapılan gözlemler ve toplanan veriler ışığında kurulmuştur.İyi bir hipotez;

– probleme iyi bir çözüm önermeli,- deney ve gözlemlere açık olmalı,- toplanan tüm verilere uygun olmalıdır.

5-Tahminlerde Bulunma

 

àKurulan hipotezler doğrultusunda mantıklı sonuçların çıkartılmasıdır ve bu sonuçlar ile hipotezler test edilir.Tahminler, “Eğer……………….. ise …………….. dır” şeklindeki cümlelerle ifade edilir.Tahminler genellikle “Tümdengelim” ve “Tümevarım” yöntemleri ile gerçekleştirilir.
Tümdengelim yönteminde bir ön bilgi kullanılarak genelleme yapılır. Örnek : Eğer bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiş ise ,insanda hücrelerden meydana gelmiştir.
Tümevarım yönteminde ise özel gözlemler yapılarak bir sonuca varılır.Örnek : Eğer insanlar, hayvanlar, bitkiler hücrelerden meydana gelmiş ise bütün canlıların yapı birimi hücredir.
6- Kontrollü Deney àYapılan tahminlerin geçerli olup olmadığı kontrollü deneyler sonucu tespit edilir.Kontrollü deneylerde iki deney grubu vardır: Birine kontrol grubu , diğerine ise deney grubu denir.Her iki grupta da aynı deney aynı şartlar altında yapılır iken sadece araştırılan faktör gruplar arasında farklı tutulur.Deney sonuçları tahminleri doğrular ise hipotez geçerlilik kazanır.Aksi durumda ise eldeki verilerle yeni hipotezler kurularak bilimsel çalışmaya devam edilir.
7- Gerçek àDeneyler ile kanıtlanmış bilimsel doğrulardır.
8- Teori àTekrarlanan deneylerle doğruluğu tam olarak değil, ama büyük ölçüde kabul edilmiş hipotezlerdir.Teorilerin çürütülme ihtimalleri vardır.
9- Kanun àBir teori veya hipotez , doğruluğu bütün bilimlerce kabul edilmiş ise kanun halini alır.Örnek : Yerçekimi kanunu, Mendel Kanunları

 

 

1-Simya ile ilgili olarak;
I. Simya bir bilimdir.
II. Sistematik bilgi birikimi içermez.
III. Teorik temelleri yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

2-Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun dört elementi arasında yer almaz?

 1. A) Oksijen B) Toprak C) Su
 2. D) Hava E) Ateş

 

3-Aşağıdakilerden hangisi simyacılarin keşfettiği maddeler arasında yer almaz?

 1. A) Mürekkep B) Cam C) Nötron
 2. D) Seramik E) Barut

 

4- Aşağıdaki maddelerden hangisi sembol ile gösterilemez?

 1. A) Sodyum B) Oksijen C) Argon
 2. D) Süt E) Hidrojen

 

5-I.  Deri boyanması II. Esans üretimi III. Boya üretimi işlemlerinden hangileri simyadan kimyaya aktarılan

bulgulardandır?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II   C) I ve II D) II ve III            E) I, II ve III

 

6- Simyacıların yaptığı çalışmalarla ilgili;

 1. Bakır metalini altına çevirmek istemişlerdir.
 2. Yeryüzündeki metallerle gökyüzündeki gezegenler arasında ilişki kurmuşlardır.

III. Altın metalini kurşuna çevirmek istemişlerdir. açıklamalarından hangileri doğrudur?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II            C) I ve II    D) II ve III       E) I, II ve II

 

7- Simyacıların işlemleri;

 1. Isıtmak II. Süzmek III. Elektroliz etmek yukarıdaki yöntemlerden hangilerine dayanmamaktadır?
 2. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III  D) II ve III      E) I, II ve II

 

8- Aşağıdaki uygulamalardan hangisi simyacıların kullandığı ve günümüzde kimyada kullanılan bir uygulama değildir?

 1. A) Radyoaktif maddeleri elde etme B) Mayalandırma
 2. C) Süblimleştirme D) Damıtma
 3. E) Akıcı hale getirme

 

9-Dericilikte, hayvan besiciliğinde, su yumuşatma işlemlerinde, kimya sanayinde ve besin maddesi olarak kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kükürt B) Kil C) Kıbrıs taşı
 2. D) Yemek tuzu E) Şap

 

10- Tekstil boyamada kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kükürt B) Kil C) Kıbrıs taşı
 2. D) Yün E) Yemek tuzu

 

11-I.  Taşıtlarda kullanılan yakıtlar II. Sabun ve deterjanlar

III. Soluduğumuz hava niceliklerinden hangileri kimya biliminin alanına girer?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III     E) I, II ve II

 

12-I.  İlaç sanayi II. Gübre sanayi III. Petrokimya sanayi niceliklerinden hangileri kimya biliminin kullanıldığı alanlardandır?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

13-I.  Ahşap işleme II. Boya imalatı III. Tekstil ürünlerinin oluşumu işlemlerinden hangileri kimyanın ve kimyacıların ilgi alanına girer?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II
 2. C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

14-Kimyanın sembolik dili ile ilgili;

 1. Simyacılar altını ay ile sembolize etmişlerdir.
 2. Berzelius isimli kimyager, elementlerin adlarının temel alındığı semboller kullanmıştır.

III. Dalton elementlerin simgelenmesi konusunda çemberden oluşan sembollerin kullanılmasını önermiştir. yargılarından hangileri doğrudur?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız III
 2. C) I ve III D) II ve II E) I, II ve III

 

 

15-Krom elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 1. A) Cr B) K C) Kr D) C E) Cm

16-Günümüzdeki element sembolleri ile ilgili;

 1. Her element bir ya da iki harften oluşan bir sembolle gösterilir.
 2. Sembollerde genellikle elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılır.

III. Bazı elementlerin sembollerinde, bu elementlerin Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınmıştır. yargılarından hangileri doğrudur?

 

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 2. D) II ve III E) I, II ve II

 

17-I.  Bileşikler formüllerle gösterilir.

 1. Bir bileşiğin hangi elementlerden ve hangi sayıda oluştuğunu gösteren semboller grubuna formül denir.

III. Farklı elementler birbirleriyle birleşerek bileşikleri oluştururlar. yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

18-Sistematik adı dihidrojenmonoksit olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 1. A) HCI B) H2O C) HNO3
 2. D) H2SO4 E) H2S

 

19-Simyanın çalışma alanlarıyla ilgili,

 1. Daha az değerli metallerden daha değerli metalleri oluşturmak
 2. Maddelerin atomlardan oluştuğunu ispatlamak

III. Yaşamı uzatacak sonsuz hayat suyunu elde etmek açıklamalarından hangileri doğrudur?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II            C) I ve II D) I ve III         E) I, II ve III

 

20-Elementle ilgili;

 1. Rönesans döneminde kireç, sodyum hidroksit gibi zor ayrışan bileşikler element sayılmıştır.
 2. Antik dönemde bütün maddelerin toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört ana elementten oluştuğunainanılmıştır.III. Günümüzdeki modern anlayışa göre bütün elementlerin proton sayısı birbirinden farklıdır.yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I    B) Yalnız II
  1. C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

   

  21- Aşağıdakilerden hangisi kimya biliminin alt disiplinlerinden değildir?

  1. A) Analitik kimya B) Tıp
  2. C) Organik kimya D) Biyokimya
  3. E) Polimer kimyası

  22- Yaygın adı sirke asidi olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) CH3COOH B) H2SO4 C) HNO3
  2. D) NaOH E) HCOOH

  23- Karbonat olarak adlandırılan kökün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) SO42- B) OHC) CO3 -2
  2. D) NO3 E) PO42–

  24- Formülü Mg(NO3)2 olan bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  1. A) Magnezyumnitrür
  2. B) Magnezyumnitrat
  3. C) Magnezyum oksit
  4. D) Mangannitrat
  5. E) Magnezyum azot

  25- Aşağıdaki maddelerden hangisi sembolle gösterilemez? A) Su             B) Bor      C) Çinko

  1. D) Kurşun E) Alüminyum

  26- Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

  1. A) Simyacıların yaptığı çalışmalar düşünceye dayalı olmuştur.
  2. B) Simyacıların çalışmaları bilimsel değil, ruhsaldır.
  3. C) Simyacılar bir çok maddeyi tesadüfen keşfetmiştir.
  4. D) Simyacılara göre, en mükemmel metal demirdir.
  5. E) Simyanın diğer adı alşimidir.

  27- Yanma olayını bugün bilinen anlamda tanımlayarak, filojiston kuramını geçersiz kılan bilim insanı …………………………… ……..’dir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken uygun bilim insanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  1. A) Lavoisier B) Van Helmont
  2. C) Nicholas Le Blanc D) Aristo E) Robert Boyle

  28-  I. Boya üretimi II. Madenlerin işlenmesi III. Cam Yukarıdakilerden hangileri simyadan kimya bilimine aktarılan önemli bulgular arasındadır?

  1. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III   E) I, II ve III

  29-Aristo felsefesine göre; I. Kuruluk II. Soğukluk III. Islaklık IV. Sıcaklık yukarıdakilerden hangileri toprağın özellikleridir?

  1. A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  2. D) I ve IV E) II ve IV

   

  30-

  Yukarıdaki kavram haritasında simyanın günümüzdeki birçok bilim dalı ile ilişkilendirilmesi verilmiştir. Buna göre, kutucuklarda verilenlerden hangisi bu bilim dallarından biri değildir?

  1. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

   

  31- I. Simyacılar, deneme – yanılma yöntemine dayalı çalışmalar yapmışlardır. II. Simyacılara göre hem yaşlanmanın ve çürümenin engellenmesinde hem de ölümsüzlük iksirinin bulunmasında felsefe taşı kullanılır. III. Simyacılar, tarih boyunca maddeleri birbirine karıştırarak yeni maddeler elde etmeye çalışmışlardır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

  1. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

   

  32- Simyada Aristo döngüsü denilen kavrama göre elementler arasında sürekli bir dönüşüm vardır. Ateş havaya, hava ise aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

  1. A) Toprak B) Taş C) Kum
  2. D) Su E) Bakır

  33-Simyacılar adi elementlerden mükemmel element olarak adlandırdıkları altın elementine ulaşma çabaları sırasında insanlık için önemli olan ve hayatlarını kolaylaştıran pek çok şeyi yapmayı ve elde etmeyi öğrenmişlerdir. Buna göre;

  1. Sabun üretimi II. Bitkilerden boya maddesi elde etmek III. Madenlerin işlenmesi yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların yapmayı ve elde etmeyi öğrendikleri şeylerden biridir?
  2. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  3. D) II ve III E) I, II ve III

   

  34-Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

  1. A) Kimyayı simyadan ayıran en önemli özellik ölçmeye dayalı olmasıdır.
  2. B) Simyacılara göre, yanma olayında maddenin yapısından ayrılıp gittiği varsayılan madde filojistondur.
  3. C) Simyacılar yaptıkları çalışmalarda kontrollü deneylerden yararlanmışlardır. D) Tuz, eski çağlarda gıdaların saklanmasında ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılmıştır. E) Kesici alet ve esans üretimi simyacıların buluşlarındandır.

  35-Aşağıdakilerden hangisi kimyanın uğraş alanlarından değildir?

  1. A) Tıp B) Farmakoloji
  2. C) Astronomi D) Metalurji
  3. E) Petroloji

   

  36-I. Atomik yapıdadır. II. Erime ve kaynama noktası sabittir. III. Homojendir. Yukarıdaki özelliklerden hangileri bütün elementler için doğrudur?

  1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I ve II

   

  37-Sodyum atomuna eşit sayıda oksijen ve hidrojen atomu içeren bileşik ile ilgili;

  1. Yaygın adı sud kostiktir.
  2. Formülü NaOH’tır. III. Üç tür atom içerir. yargılarından hangileri doğrudur?
  3. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III   E) I, II ve III

  38-“Farklı cinste atom içeren fakat aynı cins moleküllerden oluşan maddeler bileşiktir.” Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki maddelerden hangisi bileşiktir?

  1. A) H2 B) HCl C) Co D) Cl E) Z

  39- I. NaCl II. C III. NaOH IV. Si V. H2SO4

  Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir?

  1. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  40-Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi iki çeşit ve toplam dört adet atomdan oluşmuştur?

  1. A) NH3 B) HNO3 C) CH3OH 
  2. D) CaO E) HCOOH

   

  41-Aşağıdaki değişimlerden hangileri insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri vardır?

  1. A) Fabrika bacalarına filtre takılması
  2. B) Kanalizasyon atıklarının arıtılması
  3. C) Geri dönüşümün hızlandırılması
  4. D) Deodorant ve spreylerden çıkan gazlar
  5. E) Yeşil alanların arttırılması ve orman yangınlarının önlenmesi

   

  42-  Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşikler için her zaman ortaktır?

  1. A) Arı olmaları
  2. B) Bir cins atom içermeleri
  3. C) Moleküllü yapıda olmaları
  4. D) Kimyasal yöntem ile ayrıştırılmaları
  5. E) En küçük birimlerinin molekül olması

  43-Moleküllü yapıda bulunan saf X maddesi ile ilgili;

  1. Erime ve kaynama noktası sabittir. II. Tek tür atom içerir. III. Homojendir. yargılarından hangilerinin tek başına bilinmesi X maddesinin element olduğunu kanıtlamaya yeterlidir?
  2. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
  3. D) II ve III E) I, II ve III

  44-I. Yapı taşı moleküldür. II. Kimyasal yollarla farklı özellik gösteren parçalara ayrılabilir. III. Bileşiktir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri CH4 için doğru olduğu halde Na için yanlıştır?

  1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III  E) I, II ve III

  45-Bir hidrojen atomu ve bir klor atomu içeren bileşik ile ilgili;

  1. Yaygın adı tuz ruhudur.
  2. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.

  III. Formülü HCI’dir. yargılarından hangileri yanlıştır?

  1. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III  E) II ve III

   

  46-Ca ve N2 maddeleri ile ilgili; I. Tek cins atom içerme II. Moleküllü yapıda olma III. Homojen olma niceliklerinden hangileri ortaktır?

  1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II  E) I, II ve III

   

  47- Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atom içeren, molekül yapılı madde örneğidir?

  1. A) Cu B) K C) H2SO4 D) N2 
  2. E) NaOH

  48-•Amonyak • Oksijen • Yemek tuzu • Kezzap • Sönmüş kireç • Helyum

   Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi elementtir?

  1. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)

   

  1-II ve III 2-A 3-C 4-D 5-E 6-C 7-B 8-A 9-D 10-C 11-E 12-E 13-E 14-D 15-A 16-E 17-E 18-B 19-D 20-E 21-B 22-A 23-C 24-B 25-A 26-D 27-A

  28-E 29-A 30-B 31-E 32-D 33-E 34-C 35-C 36-D 37-E 38-B 39-C 40-A 41-D 42-A 43-A 44-E 45-A 46-C 47-D 48-B 49-C